Warunki Użytkowania

Wstępna data wejścia w życie: 5 czerwca-2019
Data ostatniej aktualizacji: 04-mar-2022
Witamy w aplikacji mobilnej BlockerX firmy Atmana Inc. (zwanej dalej „BlockerX”, „My”, „Nas” lub „Nasz”).
Aplikacja mobilna BlockerX („PRODUKT OPROGRAMOWANIA”) jest własnością i jest zarządzana przez Atmana Inc., korporację działającą zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych z siedzibą pod adresem 2261 Market Street #4453, San Francisco, CA 94114.
Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich odwiedzających, użytkowników, sojuszników użytkowników* i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi („Użytkownik(cy)” lub „Ty/r”). Ta strona wyjaśnia warunki, na jakich możesz korzystać z Naszej Witryny, OPROGRAMOWANIA, lub (lub „Platforma”) lub dowolne usługi online i/lub mobilne, za pośrednictwem oprogramowania mobilnego i oprogramowania udostępnianego w ramach usług lub w związku z nimi (łącznie „Usługa”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania („Warunki korzystania z usługi BlockerX” lub „Umowa”) oraz na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich informacji zgodnie z dalej w Polityce prywatności oraz warunkach wszelkich innych zasad aplikacji BlockerX, które mogą mieć zastosowanie do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszej Usługi. Niniejsza Umowa, Polityka Prywatności oraz wszelkie inne warunki, które mogą mieć zastosowanie, będą dalej łącznie zwane „Warunkami”. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu, nie korzystaj z Usługi.
*Użytkownicy BlockerX określają inne osoby, które będą służyć jako ich sojusznicy (znani również jako „partnerzy ds. odpowiedzialności”)
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ABY ZAPEWNIĆ, ŻE ZROZUMIAŁEŚ KAŻDE POSTANOWIENIE.
1) Warunki ogólne:
OPROGRAMOWANIE oznacza tutaj Oprogramowanie, pliki obrazów, wszystkie towarzyszące pliki, dane i materiały otrzymane wraz z instalacją „aplikacji BlockerX”.
To OPROGRAMOWANIE jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i może być instalowane i używane tylko przez jedną słuchawkę. Jego części składowych nie można rozdzielać w celu użycia na więcej niż jednej słuchawce. Wszystkie komponenty towarzyszące oprogramowaniu są chronione prawami autorskimi Atmana Inc. (zwanej dalej „SPÓŁKĄ”) i nie mogą być rozbierane, modyfikowane, używane ani publikowane z innym oprogramowaniem lub środkami, z wyjątkiem oprogramowania OPROGRAMOWANIE i nie mogą być rozpowszechniane lub skopiowane w jakikolwiek sposób.
Niniejsze OPROGRAMOWANIE, wszystkie towarzyszące mu pliki, dane i materiały są rozpowszechniane „TAK JAK JEST” i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Użytkownik musi wziąć na siebie wszelkie ryzyko związane z używaniem programu. Niniejsze wyłączenie gwarancji stanowi istotną część umowy.
Wszelka odpowiedzialność FIRMY będzie ograniczona wyłącznie do zwrotu ceny zakupu, jeśli wniosek o zwrot zostanie złożony w terminach wymienionych w podtytule zakupy w aplikacji, podsekcja dotycząca zwrotów. Ponadto w żadnym wypadku SPÓŁKA, jej zleceniodawcy, udziałowcy, członkowie kierownictwa, pracownicy, podmioty stowarzyszone, kontrahenci, spółki zależne lub organizacje macierzyste nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, wynikowe, karne lub jakiekolwiek inne szkody dotyczące użytkownika OPROGRAMOWANIA PRODUKT.
Ponadto w żadnym wypadku FIRMA nie upoważnia użytkownika do korzystania z tego OPROGRAMOWANIA w aplikacjach lub systemach, w których można racjonalnie oczekiwać, że awaria OPROGRAMOWANIA może spowodować obrażenia fizyczne lub utratę życia. Każde takie użycie przez Ciebie odbywa się całkowicie na Twoje własne ryzyko i zgadzasz się zwolnić SPÓŁKĘ z wszelkich roszczeń lub strat związanych z takim nieautoryzowanym użyciem.
Niniejsza umowa stanowi całość postanowień Umowy między stronami w przedmiotowej sprawie oraz łączy i zastępuje wszystkie inne lub wcześniejsze porozumienia, zamówienia zakupu, umowy i ustalenia. Niniejsza umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych.
Atmana Inc. jest właścicielem praw autorskich do tego OPROGRAMOWANIA, wszystkich jego pochodnych, tytułu i materiałów towarzyszących. Wszelkie prawa wszelkiego rodzaju, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Licencji, są całkowicie i wyłącznie zastrzeżone dla i przez SPÓŁKĘ. Wszelkie prawa wszelkiego rodzaju, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Licencji, są całkowicie i wyłącznie zastrzeżone dla i przez SPÓŁKĘ. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, przenosić, modyfikować, tłumaczyć, odtwarzać, dekompilować, dezasemblować ani tworzyć prac pochodnych opartych na tym OPROGRAMOWANIU. Licencjobiorca nie może udostępniać OPROGRAMOWANIA innym osobom w związku z biurem obsługi, dostawcą usług aplikacyjnych lub podobną działalnością ani używać tego OPROGRAMOWANIA w firmie w celu świadczenia usług kompresji, dekompresji lub konwersji plików na rzecz innych osób. Nie ma beneficjentów będących osobami trzecimi jakichkolwiek obietnic, zobowiązań lub oświadczeń złożonych przez SPÓŁKĘ w niniejszym dokumencie.
Aby korzystać z tego OPROGRAMOWANIA:
Gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat.
Gwarantujesz, że nie będziesz korzystać z aplikacji przez osoby, dla których nie jesteś prawnym opiekunem.
Nie będziesz korzystać z Witryny lub Usługi z naruszeniem jakichkolwiek federalnych, stanowych lub lokalnych przepisów, zasad, rozporządzeń lub regulacji rządowych.
Będziesz korzystać z Witryny lub Usługi tylko do blokowania treści